Lokal kursplan i Matematik

 

år:  1, 2, 3, 4, 5, 6                                      uppdaterad 2010-06-21

 

Matematik år 1

 

Så här uttrycks några krav i kursplanen

Sickla skolas mål i år 1

(År 5) Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö.

Inom denna ram ska eleven...

Mål att uppfylla

Du kan

·      beskriva ett matematiskt problem genom en saga och tvärtom

·      använda dig av enkronor, femkronor och tiokronor.

 

..ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform

Mål att uppfylla

Du

·      kan tiokamraterna

·      behärskar talområdet 1-10

        utan tiotalsövergång

·      ramsräknar upp till 50

·      förstår innebörden av positionssystemet vad gäller ental och tiotal

·      förstår innebörden av

        hälften och dubbelt.

 

..förstå och använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler

 

..kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare

 

 

Mål att uppfylla

Du förstår och kan använda

·        addition

·        subtraktion

          för att lösa problem

 

 

Du kan använda

·     enkla strategier för huvudräkning

·     räknesekvensen 2- och 10-steg uppåt och neråt

·     additionstecknet

·     subtraktionstecknet

·     likhetstecknet 

 

..ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster

Mål att uppfylla

Du känner igen

 • kvadrat
 • triangel
 • rektangel
 • cirkel

·  Du kan upprepa ett enkelt

    mönster.

 

..kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor

Mål att uppfylla

Du har kunskap om

·        hel och halv timme

·        m, kg, l

 ·       större än >     

         mindre än <

 

 

 


Matematik år 2

 

Så här uttrycks några krav i kursplanen

Sickla skolas mål
i år 2

( År 5)

Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö.

Inom denna ram ska eleven…

Mål att uppfylla

Du kan

 • göra en saga till en additions-uppgift 
använda dig av tjugolapp, femtiolapp, hundralapp

 

…ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform

Mål att uppfylla

Du

 • behärskar talområdet 0-100
 • förstår innebörden av positions-

            systemet beträffande 100-tal.

 

…förstå och använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler

 

…kunna räkna med naturliga tal – i  huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare

Mål att uppfylla

Du

 • kan räkna med obekanta tal i enkla former
 • kan addition med tiotals-övergång
 • kan subtraktion med tiotals-övergång
 • förstår multiplikation som begrepp
 • kan de grund-läggande multiplikations-tabellerna

 

 • kan använda räknesekvensen 5-steg, uppåt och neråt
             kan bedöma rimligheten i ett svar

 

…ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster

Mål att uppfylla

Du kan

 • mäta omkrets med hjälp av konkret material
 • upprepa ett mönster som

     bygger på antal,   

             siffror och figurer

 

…kunna jämföra, uppskatta och mäta längder,

areor, volymer, vinklar, massor och tider, samt

kunna använda ritningar och kartor

Mål att uppfylla

Du kan förstå och använda enheterna

 • l
 • m
 • kg

 

 

samt ha kunskap om klockan

kvart i /över
 

…kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda några elementära lägesmått

Mål att uppfylla

Du kan

 • avläsa en termometer
tolka ett enkelt stapeldiagram

 

 

 

 

 

Matematik år 3
 

Så här uttrycks några krav i kursplanen

Sickla skolas mål i år 3

(År 5) Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö.

Inom denna ram ska eleven...

Du kan

 • göra en saga till en multiplikations-uppgift. 
             använda sig av enkronor,   tiokronor, hundralappar och      tusenlappar.

 

..ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform

Du

·      behärskar talområdet 0-1000.

        ·      förstår innebörden  

             av positions-

             systemet vad gäller

             ental, 10-tal, 100-

             tal och 1000-tal.

 

..förstå och använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler

 

..kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare

 

Du

    har olika metoder   

            för överslags-

            räkning.

 •     förstår och kan

använda   

            multiplikation

            upp till 10×5.

 •   förstår och kan   

            använda division  

            med nämnare upp

            till 5.

 

Du behärskar

 •   addition med   

           minnessiffra/or

 •     subtraktion med   

           växling/ar (lån).

 

     ·    miniräknare.

 

..ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster

Du kan

 •    räkna ut en omkrets   

          av en kvadrat,         

          rektangel och en      

          triangel med hjälp   

          av konkret material.

 

..kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor

Du kan använda enheterna

·     cm, dm, m, km och mil

·     dl och l

·     hg och   kg  

 

och

 •    avläsa ett diagram

 

..kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda några elementära lägesmått

 •     tolka en enkel karta    

          eller ritning.

 

 

 

Matematik år 4
 

Så här uttrycks några krav i kursplanen

Sickla skolas mål i år 4

(År 5) Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö.

Inom denna ram ska eleven...

Eleven

·        kan använda sig av problemlösning i flera steg och med hjälp av olika räknesätt

.ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform

 

 

 

 

Eleven

·        förstår innebörden av positionssystemet

fullt ut

·        förstår innebörden av begreppet bråk

·        kan läsa och skriva tal i bråkform

·        kan utföra enklare beräkningar med bråk

..förstå och använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler

 

..kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare

 

 

 

Du

( i givna uppgifter och problemuppgifter)
 

Addition:

·        kan algoritm med
minnessiffror
 

Subtraktion:

·        kan algoritm med växlingar
 

Multiplikation:

·        kan algoritm utan minnessiffra 

·        känna till några olika huvudräknings-metoder i ovanstående räknesätt

 Division:

·        kort division med ensiffrig nämnare  

·        använda en miniräknare för enklare beräkningar
 

..ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster

Du kan

·        definiera och rita de vanligaste geometriska figurerna 

 

..kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor

Du kan

·        räkna med sträckor (mm, cm, dm och m), tid (s, min, h och dygn), volym (dl och l), vikt (hg och kg)

·        kunna avläsa en termometer och räkna med hela grader.

 

..kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda några elementära lägesmått

Du kan

·        avläsa enklare tabeller

·        rita och tolka stapeldiagram

·        avläsa termometer och räkna med hela grader
 

 

 

 

 


Matematik
år 5
 

Så här uttrycks några
krav i kursplanen

Sickla skolas mål i år 5

(År 5) Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö.

Inom denna ram ska eleven...

Du kan

·        avrunda pengar

·        överslagsräkning

·        använda dig av   

          problemlösning i flera steg   och med hjälp av olika

          räknesätt.
 

..ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform

Du kan

·        jämföra storlek på bråk.

·        addera bråk med  

          gemensam nämnare.

·        se sambandet och växla   

          mellan bråk- , decimalform   och procent.
 

..förstå och använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare

Du kan

(i givna uppgifter och problemuppgifter)

 

Addition:

 • algoritm av flera tal.
 • algoritm med ett

               decimaltal.

 

Subtraktion:

 • algoritm med växling över flera nollor.

 

Multiplikation:

 • algoritm med två

               minnessiffror.

 • multiplicera med 10, 100, 1000.
 • multiplicera med hela tiotal och hundratal.
 • använda några olika

     huvudräkningsmetoder  

      i ovanstående räknesätt.

 

Division:

 • kort division med minnessiffra.
 • division med 10.
 • kort division av decimaltal.
 • använda en miniräknare för enklare beräkningar
 •  lösa enklare ekvationer.
   

..ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster

Du

·      känner till begreppen radie   

        och diameter.

·      kan rita liksidiga/likbenta  trianglar. 

·     kan räkna ut en     kvadrats/rektangels omkrets och area.
 

..kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor

Du kan

·     skriva datum och

       Personnummer.

 

·     räkna med sträckor (m, km och mil), tid (månad, kvartal och år) och vikt (g, hg,   

       kg och ton).

·      tolka och rita enklare tidslinjer.

·      använda skala för att         förminska och förstora figurer.
 

..kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda några elementära lägesmått

Du kan

·      rita och tolka stolp-, linje- och enkla cirkeldiagram.

 ·      räkna ut medelvärde.
 

 

 

Matematik år 6
 

Så här uttrycks några
krav i kursplanen

Sickla skolas mål

i år 6

(År 9)Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter i matematik som behövs för att kunna hantera situationer och lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som behövs som grund i fortsatt utbildning
 

Du

·      ser samband mellan skolans matematik och sin egen verklighet och använda sina kunskaper i olika situationer.

 

Eleven skall ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform

Du

·     förstår innebörden av positionssystemet för tal i decimalform.

·     kan skriva och addera bråk i blandform.

·     kan beräkna närmevärde av bråktal.

·     kan avrunda decimaltal (tiondelar) till heltal.

 

Eleven ska ha goda färdigheter i överslagsräkning och räkning med naturliga tal, tal i decimalform, samt med procent och proportionalitet – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare

Du

·     behärskar  överslagsräkning.  

·     kan räkna med procent.

·    kan använda miniräknare som hjälp vid svårare beräkningar i flera steg.

 

Du kan

( i givna uppgifter och problemuppgifter):

 

Addition och subtraktion:

·        algoritm av större tal.

·        algoritm av två decimaltal.

·        använda några olika   

          huvudräkningsmetoder

 

Multiplikation:

·      algoritm av tal som slutar med nollor.

·     algoritm av tvåsiffriga tal och minnessiffror.

·     använda några huvudräkningsmetoder

 

Division:

·     kort division med större tal.

·     division med 100 i huvudet.

·     division med hela tiotal.

●    känner till ”liggande stolen”.

 

Eleven skall kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader

Du

·    kan räkna med sträckor som decimaltal, volym (ml, hushållsmått),

 tid (sekel och decennium).

·    känner till begreppet medelhastighet.

●    kan beräkna arean av en triangel.

·    kan räkna area i m².

·    kan definiera rät, spetsig och

      trubbig vinkel.

 

Eleven skall kunna känna igen, avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt tolka och använda ritningar och kartor
 

Du kan

·     använda skala för att tolka enklare ritningar och kartor.

 

Eleven skall kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram

Du kan

·     avläsa mer detaljerade tabeller och diagram.

 

Eleven skall kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer
 

 

Eleven skall kunna ställa upp och använda enkla former och ekvationer vid problemlösning

Du kan

·    lösa enklare ekvationer.